มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19

12 พฤษภาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID - 19
            รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้สรุปมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสู่วิกฤต COVID – 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้
            1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 15% ภาคเรียน 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563
            2. ขยายระยะเวลาการชำค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าปรับการชำระล่าช้า ภาคเรียน 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563
            3. ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 20% และแบ่งจ่ายได้ 3 งวด 1/2563
            4. ลดค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา 30% 1/2563เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435056 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558