มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชนร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19

14 พฤษภาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และประชาชนร่วมปันน้ำใจ

ช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก covid – 19 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา และชมรมกตัญญู คลับ ได้สำรวจนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา                         ของตนเองได้ จากผลกระทบ "COVID 19" ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ในการนี้มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือจำนวน 109 คน ดังนั้น จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าว


  ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเปิดรับบริจาค ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก อาทิ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช , ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ พร้อมด้วย คุณจุลนิตย์  วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อ.กาญจนา ขัติทจักร รองคณบดีฯ

รศดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผศ.สุรชาติ พุทธิมา อ.ดร.วรศิริ บุญซื่อ อ.ดร.ธนางกูร  ทิศรี , อ.ดร.ขวัญหทัย กวดนอก, อ.ประธาน คำจินะ

อาจารย์ ดร.จินดาภา  ศรีสำราญ ผศ.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ อ.ดร.ธรรศ  ศรีรัตนบัลล์ คุณอรรภพล สุธรรม คุณจำเนียร แก้วงวงค์แสง คุณบุญรอด พวงลังกา คุณอุบล มาตัน โดยรวมยอดบริจาค  จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 61,333 บาท
         


ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาค สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลขที่บัญชี 821-412773-1 ส่งสลิปโอนเงิน มาทาง Inbox เพจ กตัญญู คลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือร่วมบริจาคสิ่งของตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีบุคลากร และสมาชิกชมรม รอรับของบริจาค

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 089-997-7006 นายคมสันต์ บังคมเนตร หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา หรือ โทร. 093-247-5454 นายธนชิด บัวกาบ ประธานชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

 

 
ภาพ – ข้อมูล : ชมรมกตัญญูคลับ – กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>> Click
นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือลงทะเบียนที่นี่>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)  

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175609 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558