มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผุดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ covid - 19

14 พฤษภาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผุดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ covid - 19
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ (covid - 19) ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โดยผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างงาน 5 เดือน  โดยแบ่งเป็นงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

งานด้านข้อมูล  : หน้าที่ ติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่ อธิบายขั้นตอนการสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านต่าง ๆ รวมถึงชี้แจงรายละเอียด ถ่ายทอด เผยแพร่และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ทั้งความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่

 

งานด้านวิเคราะห์และทำแผน : หน้าที่ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  ของกระทรวง

 

งานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี หน้าที่ การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อนำไปถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของท้องถิ่น

 

       โดยได้มีการเปิดรับสมัครออนไลน์ทาง www.sdd.cmru.ac.th/cmru_covid19 เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม ๒๕๖๓ และทำการคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลของการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศ มีกำหนดประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะมีการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานกว่า 70 อัตรา ทั้ง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 09.00 น. โดยจังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวียงบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นัดหมายปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน อาคารปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการปฐมนิเทศและทำสัญญา ตามกำหนดการดังกล่าวและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Faceboo Fanpage: Chiangmai Rajabhat University หรือ ดูรายละเอียดที่ www.sdd.cmru.ac.th/cmru_covid19

 

 ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก>> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175474 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558