มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

15 พฤษภาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานกว่า 70 อัตรา ทั้ง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้

                    โครงการในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ (covid - 19) ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โดยผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างงาน 5 เดือน โดยแบ่งเป็นงานด้านต่าง ๆ อาทิ งานด้านข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่ อธิบายขั้นตอนการสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านต่าง ๆ รวมถึงชี้แจงรายละเอียด ถ่ายทอด เผยแพร่และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ทั้งความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่ งานด้านวิเคราะห์และทำแผน ปฏิบัติหน้าที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกระทรวง และงานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อนำไปถ่ายทอดหรือฝึกอบรมในชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญของท้องถิ่น

ข่าว / ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชถัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175664 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558