มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการ การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

20 พฤษภาคม 2563 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
 

ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น    โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกลาง) 
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีวิล พี. จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๑,๔๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓     



                                                                                                                      (รองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
                                                                                                                   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175471 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558