มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

21 พฤษภาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐได้มี นโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือแก่ประชาชน  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

       ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือมายังทุกหน่วยงานในการงดรับ งดให้ของขวัญในทุกเทศกาล โดยเปลี่ยนของขวัญเป็นการส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อไปข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175570 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558