มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมปันสุข ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก covid - 19

21 พฤษภาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมปันสุข ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก covid - 19


ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ใส่ในตู้ปันสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ covid - 19 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแบ่งปันความสุขเพื่อส่งกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนและขอเชิญผู้ได้รับผลกระทบรับของจากตู้ปันสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งให้บริการจำนวน 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1  บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย (จุดบริการเงินด่วน ด้านข้าง ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ถนนหมื่นด้ามพร้าคต


จุดที่ 2  บริเวณด้านหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27 ) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ภาพ - ข้อมูล : ผู้อำนวยการกองกลาง / ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434995 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558