มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563

30 พฤษภาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษา

ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563


          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี  (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป และมีคุณสมบัติด้านกีฬา ดังนี้


1.     -เป็นตัวแทนนักกีฬาหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เช่น กีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ หรือกีฬาซีเกมส์เป็นต้น

2.  -เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัด หรือเคยเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ เช่น กีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ หรือรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง เช่น การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

3. -มีความประพฤติดีมีการฝึกซ้อมทางด้านกาและการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องมีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยตลอด จนสามารถอุทิศเวลาเป็นพิเศษที่จะฝึกฝน ฝึกซ้อมกีฬานอกเวลาเรียนตามปกติเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ได้

4. -มีทักษะกีฬาดี มีสมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงโดยต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬา จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5.มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่         ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ www.tcas.cmru.ac.th โดยศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์ โดยสมัครได้ไม่เกิน 3 ลำดับ และเลือกสาขาวิชาที่มีการสอบไม่ตรงกัน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการสมัครโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและเลือกชนิดกีฬาที่สมัคร (รายละเอียดชนิดกีฬาสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบท้ายข่าว) และจัดทำคลิปวีดีโอความยาว 5 – 8 นาที โดยประกอบด้วย แนะนำตนเอง ระบุความสามารถด้านกีฬาที่ตนเองถนัด ผลการแข่งขันสูงสุดที่ตนเองได้รับในรอบ 3 ปี และจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 และแสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด ชนิดไฟล์ MP4 ขนาดไม่เกิน 25 MB ตั้งชื่อไฟล์ตามเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ต่อด้วยชื่อภาษาอังกฤษ

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563  ทาง www.tcas.cmru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมทาง www.facebook.com/regcmru

 

ภาพ – ข้อมูล:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เข้าสู่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล>> Click

ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล>> Click

ดูประกาศเพิ่มเติม>> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)  

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280379 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558