มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม.รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี TCASรอบ 5 วันนี้ – 9 มิ.ย. 2563

30 พฤษภาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม.รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

TCASรอบ 5 วันนี้ – 9 มิ.ย. 2563 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักศึกษารอบรับตรง  TCASรอบที่ 5 โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 4ปี)

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4ปี)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4ปี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4ปี)

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4ปี)

 

คุณสมบัติ

ม.6หรือเทียบเท่า

⏩⏩ปวช.หรือ ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

 

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดและสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th/tcas635


ภาพ/ข้อมูล: วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน/ นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดูรายละเอียดและสมัคร>> Click

ติดต่อวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280349 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558