มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประมูลขายทอดตลาดหนังสือชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๗,๔๐๘ เล่ม

9 มิถุนายน 2563 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
 

ครุฑ-1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาดหนังสือชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๗,๔๐๘ เล่ม

------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดหนังสือชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๗,๔๐๘ เล่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อหนังสือชำรุดฯ ที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าตามประกาศดังกล่าว

๑.๒ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓ เป็นผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการประมูล ประสงค์จะให้ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประมูล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนเฉพาะการนั้นๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย

              ๑.๔ ไม่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งทำการแทนบุคลากรดังกล่าว

๒. ราคาเริ่มต้นในการประมูล

ราคาเริ่มต้นในการประมูลขายทอดตลาดฯ ครั้งนี้ เริ่มต้นที่วงเงิน ๗๗๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ผู้เข้าร่วมประมูลจะขานสู้ราคาต่ำกว่าราคาผู้ขานสู้ราคาไว้ก่อนหน้าแล้วนั้น มิได้

          ๓. กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลซื้อหนังสือชำรุดฯ ที่ขายทอดตลาด

              ๓.๑ ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเอกสารการเข้าประมูลซื้อหนังสือชำรุดฯ มีดังนี้

                   (๑) ลงทะเบียนขอรับเอกสารการประมูลฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

                   (๒) วิธีการขอรับเอกสารการประมูลฯ สามารถขอรับเอกสารการประมูลด้วยตนเองที่        กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยต้องยื่นหนังสือแสดงความเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี มายื่นในวันขอรับเอกสารการประมูลด้วย

                        หากผู้ใดไม่นำเอกสารข้างต้นมาแสดง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เอกสารดังกล่าว

                   (๓) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับลงทะเบียนและมอบเอกสารโดยเด็ดขาด และผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์และมิได้ลงทะเบียนขอรับเอกสารในการประมูลครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูลแต่อย่างใด

              ๓.๒ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูหนังสือชำรุดฯ ที่ขายทอดตลาดในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุด ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หากรายใดไม่ไปดูหนังสือชำรุดฯ ที่ขายทอดตลาดในวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าประมูลเข้าใจและทราบในรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และจะยกเหตุใดขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น

              ๓.๓ กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูล มีรายละเอียด ดังนี้

                   (๑) ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลต้องมายื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูลฯ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ด้วยตนเองที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

                   (๒) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลต้องมาแสดงตนตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๕ น. ณ ห้องประชุมกองการพัสดุ ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                   (๓) เริ่มเข้าสู่กระบวนการประมูลสู้ราคาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองการพัสดุ ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดและขอรับเอกสาร ได้ที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๙มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือโทรสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๓๖๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

             รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7814453 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558