มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

18 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

                    โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีนักเรียนที่ผ่านมาคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งจะได้รับการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและพบปะผู้ปกครองนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น พร้อมการทำสัญญารับทุนการศึกษาไป ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายพิธีปวารณาตัวเป็นศิษย์ >> Click

ประมวลภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280477 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558