มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ลงพื้นที่วิจัยและจัดทำพิกัดสิ่งมีชีวิต

24 มิถุนายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ลงพื้นที่วิจัยและจัดทำพิกัดสิ่งมีชีวิต              อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (BRIC CMRU) พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อดำเนินการวิจัย เก็บตัวอย่าง และจัดทำพิกัดสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าเมี่ยง บ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าเมี่ยงโบราณที่มีการสืบทอดการปลูกเมี่ยงมากว่า 100 ปี
             ในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มร.ชม.) และความอนุเคราะห์จาก นายสุวรรณ์ ชมชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายรุ่งโรจน์ คำแดง ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นพบความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ พรรณไม้ ไลเคนส์ แมลง นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เห็ด จุลินทรีย์ สาหร่าย รวมถึงระบบนิเวศป่าเมี่ยงที่มีความพิเศษแตกต่างจากป่าทั่วไป ทำให้การปลูกเมี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน สภาพแวดล้อม น้ำ ป่า และคน ทางคณะวิจัยคาดหวังว่าจะสามารถถอดรหัสการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างเกื้อกูล และสามารถหาแนวทางการอนุรักษ์ร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่สมดุลต่อไป

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : https://www.facebook.com/BRICCMRU


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7596783 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558