มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แจ้งกำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

24 มิถุนายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. แจ้งกำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2563 เรื่องกำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็๋นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา จึงกำหนดให้นักศึกษาใหม่ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับฟังข้อชี้แนะในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโดยกำหนดให้นักศึกษาใหม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563          จึงขอแจ้งให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่เพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทางเว็บไซต์ https://www.acad.cmru.ac.th/organization/student_homeroom หรือ www.cmru.ac.thทั้งนี้ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 968 หรือ 053 885 979


ข้อมูล: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


ตรวจสอบวันเวลาและสถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280312 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558