มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid - 19 สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน

24 มิถุนายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid - 19

สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน


ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้นำคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ  Covid - 19 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid – 19 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดตามรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติและสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Satit.cmru.ac.th
 


ภาพ – ข้อมูล: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ดูรายละเอียด >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280335 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558