มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal

26 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal

                    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบวิถีใหม่ แก่อาจารย์ ในการนี้ ยังได้ให้นโยบายการตัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกันนี้ รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ยังได้บรรยาย ชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2563 และการพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี อ.อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา บรรยายให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการบรรยายเรื่อง ระบบส่ง url facebook รายวิชา และแนวทางการให้คำปรึกษากับนักศึกษาใหม่ด้านวิชาการ โดย ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีอาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวงชั้น15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8303990 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558