มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.แจ้งนักศึกษาลงทะเบียนรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19

29 มิถุนายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม.แจ้งนักศึกษาลงทะเบียนรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 นักศึกษาที่จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ ต้องเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562    และลงทะเบียนในภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และมีรายชื่อตามประกาศของมหาวิทยาลัย

อนึ่งนักศึกษาที่ Login เข้าระบบแล้ว กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนพร้อมทั้งพิมพ์คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบสำคัญรับเงินนำมายื่นติดต่อขอคืนเงินที่ห้องการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเวลาทำการภายในวันที่ 20 กันยายน 2563สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาตรวจสอบรายชื่อจากประกาศ  สอบถามเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5388-5313

ข้อมูลจาก : สำนักทะเบียนและประมวลผล/กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ลงทะเบียนที่นี่ >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280428 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558