มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันแรก ปรับรูปแบบ New Normal เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

29 มิถุนายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันแรก

ปรับรูปแบบ New Normal เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันแรก (ตามกำหนดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563) เพื่อรับฟังคำแนะนำด้านวิชาการ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา รวมถึงการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา พร้อมรับเอกสารคู่มือนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ อุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563


          พร้อมกันนี้ ยังได้จัดพิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา อาคารจตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานนามราชภัฏ และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย อันนำมาซึ่งเกียรติและความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งการขอความร่วมมือให้นักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด และจัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ไว้บริเวณหน้าประตูเข้า - ออกอาคารทุกอาคาร ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

 


 

ภาพ-ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434922 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558