มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. จัด Workshop ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

29 มิถุนายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม.จัด Workshop ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายและต้นทุนต่ำสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ให้แก่บุคคลทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายพันธุ์พืชปลอดโรคเชิงพาณิชย์ด้วยต้นทุนต่ำ ขั้นตอนปฏิบัติการไม่ยุ่งยาก และมีประสิทธิภาพดี
                    ในการอบรมได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรหลัก มีนายสรัชพล อ่ำพิพัฒน์ และนางสาวจิตราภรณ์ คันธพนิด เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยจัดการอบรมในลักษณะภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แก่ การบรรยายเรื่องหลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย การเพาะเลี้ยงเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วน ตาข้าง การย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น พร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่นบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมปล่อยฟ้ามุ่ยคืนสู่ป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. /  https://www.facebook.com/CEPBCMRU/


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280339 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558