มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1

29 มิถุนายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1


          นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าลัดลงจรและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและการดับไฟฟ้าแต่ละอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 2 , 3 และ 7 กรกฏาคม 2563 ในช่วงเวลาดังนี้


          วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

·       เวลา 10.00 -11.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารการศึกษาพิเศษ บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ อาคารการศึกษาพิเศษ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ (อาคาร23)

·       เวลา 11.00 – 12.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ข้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แผนกประถม)

·       เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หลังอาคารสำนักหอสมุดฯ บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ อาคารสำนักหอสมุด อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนสาธารณสุขชุมชน(อาคาร13) อาคาร 70 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และอาคารปฏิบัติการชีววิทยา ด้านหลังอาคาร 13 ทั้ง 2 อาคาร

·       เวลา 15.00 – 16.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ บริเวณที่ไฟฟ้าดับได้แก่ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

·       เวลา 10.00 – 11.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สามแยกศาลาพระพุทธจตุรทิศ บริเวณที่ไฟฟ้าดับ อาคารจตุรคาร (อาคาร 1 / อาคาร 3 /อาคาร4 และอาคาร5)

·       เวลา 11.00 – 12.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ข้างอาคารเรือนอนุสารสุนทร บริเวณที่ไฟฟ้าดับได้แก่ อาคารเรียนรวม 2 / อาคารเรือนอนุสารสุนทร / อาคารเทพรัตนราชสุดา/อาคารศิลปะ 12และ 21 / โรงยิมเนเซียม อาคาร 8 และ ศาลาร่มโพธิ์

·       เวลา 13.30-14.30 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านพักนานาชาติ (หอหญิง 5 ชั้น) บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ หอพักนักศึกษานานาชาติ ลานจอดรถจักรยานยนต์ และลานกีฬาอเนกประสงค์

·       เวลา 14.30 – 15.30 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณที่ไฟฟ้าดับ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

·       เวลา 15.30 – 16.30 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สามแยกอาคารดนตรีศึกษา บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ อาคารเรียนดนตรี (อาคาร 10) อาคารเรียนนาฏศิลป์ (อาคาร11)  สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงน้ำดื่ม อาคารคหกรรม (อาคาร 7 / อาคาร 20) กองอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ อาคาร 25 สโมสรอาจารย์


วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

·       เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ข้างอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร27) บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)  

·       เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารคอนโด (A) / อาคารคอนโด (B) บ้านพักอาจารย์ชายทุ่ง บริเวณที่ไฟฟ้าดับ ได้แก่ไฟฟ้า อาคารคอนโด (A) / อาคารคอนโด (B) บ้านพักอาจารย์ชายทุ่ง

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้   

 

ข้อมูล: กองอาคารสถานที่

ภาพ – ข่าว  :นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยายาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

          

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280507 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558