มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศและทดลองเรียน สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เตรียมเปิดภาคเรียน 1/2563

30 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศและทดลองเรียน สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เตรียมเปิดภาคเรียน 1/2563

                    เมื่อวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการปฐมนิเทศและทดลองเรียน แบบ New Normal เพื่อชี้แจงข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ รวมถึงข้อควรปฏิบัติของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยได้ทำการซักซ้อมแนวปฏิบัติให้แก่นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและปฐมวัย เริ่มตั้งแต่การกำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน จุดให้บริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รูปแบบการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียนและห้องรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่าง การให้บริการอาหารกลางวันโดยใช้ชุดอุปกรณ์ส่วนตัว การจัดกิจกรรมแบบคู่ขนานควบคู่กับการเรียนผ่าน Line Group ในบางรายวิชา รวมถึงการกำหนดจุดพักคอยและเส้นทางจราจรในการรับ – ส่งนักเรียน

                    ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ซึ่งได้เน้นย้ำให้ดูแลนักเรียนตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด ซึ่งจะมีการเปิดภาคเรียน 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280216 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558