มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

13 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง กระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย กระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การประกันคุณภาพการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัย โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การบรรยายเรื่องการใช้บริการสำนักหอสมุดและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย การบริการของสำนักหอสมุด การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงผลงานวิจัย การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบรรยายเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย การลงทะเบียนเรียน การประเมินอาจารย์ผู้สอน การตรวจสอบผลการศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเริ่มต้นการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาภาพ – ข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      

  ประมวลภาพกิจกรรม>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362191 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558