มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอัญชันพาสเจอร์ไรซ์

13 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูป ผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอัญชันพาสเจอร์ไรซ์


รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการบริการด้านเทคโนโลยีอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อฟื้นฟูชุมชนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและ สมุนไพรสะลวง หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก จำนวน 14 คน โดยมี ผศ.ดร. วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ พร้อมด้วย อ.ดร. กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์  , อ.อภิรดา พรปัณณวิชญ์ ,นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ และ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาพ – ข้อมูล: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว:นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 ประมวลภาพกิจกรรม>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971507 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558