มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอัญชันพาสเจอร์ไรซ์

13 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูป ผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอัญชันพาสเจอร์ไรซ์


รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการบริการด้านเทคโนโลยีอาหารและการแปรรูปอาหารเพื่อฟื้นฟูชุมชนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและ สมุนไพรสะลวง หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก จำนวน 14 คน โดยมี ผศ.ดร. วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ พร้อมด้วย อ.ดร. กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์  , อ.อภิรดา พรปัณณวิชญ์ ,นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ และ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาพ – ข้อมูล: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว:นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 ประมวลภาพกิจกรรม>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7587743 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558