มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

14 กรกฏาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้มีการพิจารณาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีความประพฤติเหมาะสม ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและสังคม ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ข้อ 17 (1) นั้นทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 14 ราย ดังนี้ กลุ่มผู้บริหารวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช สอาดเอี่ยม รองคณบดี คณะครุศาสตร์ และ นางปริยาพร กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

              กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูร ภาควิชาเทคนิคการศึกษา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ชิดทอง ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ , อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ , อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
             กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายวสันต์ ศรีอินต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ , นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นางอุทัยวรรณ ปันนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นางสาวลำดวน ไชยอาษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ และ นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จะเข้ารับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558