มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. จัด Workshop มุ่งยกระดับเกษตรไทย สู่ Smart Farmer

14 กรกฏาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. จัด Workshop มุ่งยกระดับเกษตรไทย สู่ Smart Farmer           เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์โดยการ ชักนำการกลายพันธุ์ร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” ให้แก่เกษตรกร อาจารย์ นักวิชาการ หน่วยงานเอกชน และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 25 คน ณ ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดหลักการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชด้วยรังสีและสารเคมีชนิดต่าง ๆ ร่วมกับการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จากนั้นจึงคัดเลือกลักษณะ ที่ต้องการนำมาขยายพันธุ์เผยแพร่เป็นพันธุ์ใหม่ต่อไป โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมคาดว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาพันธุ์พืชโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับที่มีลักษณะใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันจะนำไปสู่การยกระดับเกษตรกรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer ต่อไปในอนาคต
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362187 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558