มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ฮ่วมแฮง..ฮ่วมใจ๋กันปลูกข้าว”

8 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ฮ่วมแฮง..ฮ่วมใจ๋กันปลูกข้าว”รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  2563 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร      พร้อมด้วยรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์  และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “น้องใหม่ฮ่วมแฮง..ฮ่วมใจ๋กันปลูกข้าว” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีและกิจกรรมการปลูกข้าวของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกร ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของเมล็ดข้าวทุกเม็ดและปลูกถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2563 

 

ภาพ - ข้อมูล: นายสามารถ มณีมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435092 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558