มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    วันนี้ (20 ส.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเข้าใจในบริบทของท้องที่ตนเอง ซึ่งในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจครัวเรือน และการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 962 หมู่บ้าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 415 หมู่บ้าน

                    นอกจากนี้ องคมนตรียังได้พบปะกับนักศึกษากว่า 800 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างบัณฑิตราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ซ่อมและสร้างชุมชนบ้านเกิดด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

ข่าว : สำนักพระราชวัง
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ประมาลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434883 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558