มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2

21 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2
                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับท่านที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, คณะผู้บริหาร, คณะวิทยายากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่2/2563 สำหรับ โรงเรียนที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินป้ายพระราชทานงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                    การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจใน และชี้แนะแนวทางการวัดผลและประเมินผล พร้อมฝึกการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่จะขอรับการประเมินป้ายพระราชทานการสนองพระราชดำริ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการประชุมฯครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและชักซ่อมการนำเสนอผลการดำเนินงานและการเรียนรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และให้ความเห็นจาก ศูนย์ประสานงาน และที่ปรึกษา
                    ทั้งนี้การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 จัดให้มีการประชุมระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 และรุ่นที่ 2 จัดให้มีการประชุมระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่ง ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน.พระราชดำริฯ (สำนักพระราชวัง) และปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มาเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการประเมินผล หน่วยงาน ที่จะได้รับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชดำริ
ข้อมูล : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435121 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558