มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๙๔ รายการ

25 สิงหาคม 2563 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เรื่อง   เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๙๔ รายการ

------------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๙๔ รายการ ที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดวันรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๙๔ รายการ เป็นดังนี้

๓.๒ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หากรายใดไม่ไปดูเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ในวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าประมูลเข้าใจและทราบในรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และจะยกเหตุใดขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น

 

ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

              รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7604987 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558