มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" รุ่นที่ 3

28 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" รุ่นที่ 3


 

นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้สัมผัสอาหาร

ในการนี้จึงได้กำหนดจัดการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" รุ่นที่ 3ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยรับจำนวนจำกัด 60 คน มีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 1  อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 หรือจนกว่าผู้ร่วมอบรมจะครบตามจำนวน สอบถามเพิ่มเติมทาง หมายเลขโทรศัพท์ 053 885 368 ในวันและเวลาราชการ


 









ภาพ - ข้อมูล : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435032 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558