มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ

28 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดรับ จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์แม่ริม

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดรับ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดรับวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

กรณีที่ไม่ได้ติดต่อรับในวันที่กำหนดให้มาติดต่อรับในวันที่ 2 กันยายน 2563 มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามธรรมเนียมธนาคาร

โดยให้นักศึกษา นำเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับบัตร ได้แก่

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + สำเนาทะเบียนบ้าน

- ชาวต่างชาติใช้ PASSPORT+ สำเนาทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน+ สำเนาทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย+ สำเนาทะเบียนบ้าน

-กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล ให้นำหลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 

ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษและวิทยาลัยนานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง    

ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434933 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558