มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

1 กันยายน 2563 โดย สุมินทร์ตรา แจ่มใส
 

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-Bidding)

--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
               
เสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ณัฐรดาเท็กซ์ไทล์ โปรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๖๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7605015 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558