มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การยาสูบแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ร่วมกัน ในหัวข้อ ค้นคว้าการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพีชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ

2 กันยายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การยาสูบแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ร่วมกัน ในหัวข้อ ค้นคว้าการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพีชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ

                    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารบริหารและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ได้มีการบันทึกข้อตกลงระหว่าง การยาสูบแห่งประเทศไทย โดย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัท ตำแหน่ง ผู้ว่การการยสูบแห่งประเทศ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้องรับ ในโอกาสที่เดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางมือวิชาการฯ ในครั้งนี้

                    บันทึกข้อตกลงความร่วมทางมือวิชาการ ด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัฐชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ การยาสูบแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งสอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่กำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆของ ยสท. 2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต โดยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ค้นคว้า วิจัย การฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษา 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชา และ 4. ด้านวิชาการ เพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรในสังกัดของ ยสท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว / ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434924 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558