มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย จากผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 กันยายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย จากผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการสรรหา ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย โดยจับสลากเพื่อเรียงลำดับนำเสนอวิสัยทัศน์คนละ 25 นาที และตอบคำถาม คนละไม่เกิน 5 นาที การนำเสนอวิสัยทัศน์ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล , ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ , ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ , รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์ และ ว่าที่ร้อยโท ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ตามลำดับ

                    การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง www.cmrutv.cmru.ac.th และสำหรับท่านที่ต้องการรับชมผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น cmrulive ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังได้

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435125 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558