มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563

10 กันยายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

                    ทั้งนี้ในปี 2563 มีอาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ และอ.ดร.ศศิธร อินตุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.พรรณิการ์ อุทธวัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นายสนั่น อุตมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสงัด เตอะอ้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนงคราญ มอญแสง สำนักหอสมุด นางไพวรรณ ท้าวเคหะ และนายสุพจน์ บัวสุข

\


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203269 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558