มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

11 กันยายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563


รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัย อาทิ อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  อ.สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ  อ.วิชัย จิตสว่าง   ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น  อ.ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีพอเพียง  อ.พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 สาขาวิชา เข้าร่วมพิธีกว่า 350 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

 

           วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชลัญจกรให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย โดยพิธีไหว้ครูเริ่มจาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนนักศึกษา นำกล่าวไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษา นำพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าบูชาครูอาจารย์ หลังจากนั้น อธิการบดีเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตัวแทนนักศึกษานำขับบทกลอนบูชาครู และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม

 


           รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนนั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นปี ที่ 16 โดยเรามุ่งเน้นการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ และการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้เรียนในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ประเทศชาติ จะสังเกตได้ว่าเรามีหลากหลายสาขาวิชาซึ่งตอบสนองความต้องการ ของนักนักศึกษาและความต้องการของประเทศ โดยขอให้นักศึกษา มีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประพฤติตนให้เหมาะสมตามธรรมนองคลองธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอให้นักศึกษา ตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ มีความฉลาด อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน และขอให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิต นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติและท้องถิ่นต่อไป จากนั้นร่วมมอบรางวัลพระพิฆเนศวรและเกียรติติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

 

 

           หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา ได้ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างน้ำธรรมชาติ มากกว่า 8,000 ตัว ประกอบด้วย ปลานิล จำนวน 3,000 ตัว ปลายี่สก จำนวน 2,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 2,167 ตัว ปลาตะเพียน จำนวน 1,000 ตัว ปลาบึก จำนวน 140 ตัว และปลูกหญ้าแฝกโดยรอบอ่าง สำหรับอ่างกักเก็บน้ำนี้ อยู่ใกล้หอพักนักศึกษาหลังใหม่ใกล้กับอาคารที่พักบุคลากร เป็นอ่างที่กักเก็บน้ำจาก น้ำธรรมชาติเป็นหลักไหลมาจากร่องน้ำด้านทิศเหนือ ของพื้นที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ปกติสามารถเก็บน้ำได้ตลอดปี ถือเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และปีนี้ได้ขุดลอกขยายให้มีขนาดความจุมากขึ้นกว่าเดิม บริเวณโดยรอบอ่างจะปลูกพืชผักหรือไม้ผลที่เก็บกินได้ และไม่กระทบกับระบบนิเวศ เช่น ต้นเสี้ยว กล้วย มะละกอ เป็นต้น

 


 

ข้อมูลจาก อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203318 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558