มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ในราชอาณาจักรไทย

25 กันยายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

 

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ในราชอาณาจักรไทย


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ในนามคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ โดยมี ฯพณฯ วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)  ฯพณฯ ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  กงสุลใหญ่ฌอน เค. โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ Fulbright Thailand ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชนร่วมงาน นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น


 


 
ที่มาข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504147 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558