มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
                    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา จาก 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 430 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,075,680 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น 8 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 33 ทุน เป็นเงิน 478,000 บาท ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 148,000 บาท ทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 90,000 บาท ทุนโครงการสานฝันการกีฬาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 16,000 บาท ทุนการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 74 ทุน เป็นเงิน 1,184,000 บาท ทุนการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 150 ทุน เป็นเงิน 2,400,000 บาท ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 92 ทุน เป็นเงิน 368,000 บาท และทุนค่ารถโดยสาร จำนวน 64 ทุน เป็นเงิน 391,680 บาท
                    ทั้งนี้ในส่วนพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 15 ทุน จะได้จัดให้มีพิธีมอบอีกครั้ง ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504169 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558