มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับคะแนน 91.56 คะแนน อยู่ในระดับ A

2 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จากการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับคะแนน 91.56 คะแนน อยู่ในระดับ A

 

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคณะที่ปรึกษาจาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 83 แห่ง ซึ่งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 91.56 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A และเมื่อจัดอันดับผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง , อันดับที่ 14 จากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง , อันดับที่ 24 จากประเภทสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งหมด 83 แห่ง และได้อันดับที่ 285 จากหน่วยงานทั่วประเทศทั้งหมด 8,303 แห่ง

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่จริงใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

 

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504074 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558