มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ วจก. เปิดห้องปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสาร

2 ตุลาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ วจก. เปิดห้องปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสาร                อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์ภัทรกมล รักสวน และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชนและการโฆษณา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 48 คน ในโอกาสศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และการดำเนินงานด้านการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการร่วมกันระหว่างหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ชั้น 12 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ที่มาข้อมูล : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504183 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558