มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดงานกาดมั่วครัวคหกรรม Home Economics Market จากการเรียนรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ

 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดงานกาดมั่วครัวคหกรรม Home Economics Market

จากการเรียนรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ 

          อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมกาดมั่วครัวคหกรรม Home Economics Market เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจำลองธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานคหกรรมอาทิ กระเป๋าผ้า หน้ากากอนามัย อาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งได้รับความสนใจ จากอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารภาควิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศุนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567415 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558