มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. บูรณาการการเรียนการสอน ผสานงานนิเทศศาสตร์กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. บูรณาการการเรียนการสอน

ผสานงานนิเทศศาสตร์กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

          อาจารย์ ดร. อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการ             การเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมื่อ 28 กันยายน 2563 โดยนำนักศึกษารายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น ลงพื้นที่ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารการกินล้านนา ชื่อว่า ซะป๊ะ ล้านนา ตอน  ไส้อั่วท่าไคร้ กินเมื่อใดก็ลำเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำรายการนอกสถานที่ หรือ Outdoor  เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ พร้อมทั้งเรียนรู้การทำไส้อั่วในทุกขั้นตอน โดยมี แม่สุพิน  คำมะ ประธานกลุ่มแม่บ้านเป็นวิทยากร
          ทั้งนี้ไส้อั่วท่าไคร้เป็นสินค้าของกลุ่มแปรรูปอาหารของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าไคร้ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว: อาจารย์ ดร. อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นายจักรภัทร  เครือสาร ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงและเผยแพร่โดย : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567465 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558