มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3

 

มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3 

          นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับอนุญาต

 ให้เปิดอบรมในหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร นั้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินได้ร่วมกับภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารรุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 69 คน         
ภายในงานมีการทดสอบความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การบรรยายหัวข้อ หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัส โดย รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย การบรรยายหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหารโดย นางสาวปวีณา คำแปง  การบรรยายเรื่องความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายของโรคการสาธิต และฝึกปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลอาหารโดย อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ

          ทั้งนี้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร ผู้สัมผัสอาหารรุ่นที่ 4 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้                    จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 368 ภาพ – ข้อมูล: สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567458 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558