มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

8 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 07.09 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 09.09 น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 13.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” บรรยายโดย วิทยากรจิตอาสา 904 พระราชทาน ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ ในการแต่งกายของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ขอเชิญชวนให้สวมใส่ชุดสุภาพพื้นเมือง หรือชุดสุภาพผ้าไทยโทนสีเหลือง  นักศึกษาสวมใส่เสื้อสีเหลือง

 


 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504264 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558