มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
                    รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และคณะจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโอกาสที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้ด้ายสุขภาพในกาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
                    การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้ด้ายสุขภาพในกาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง เป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมเนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลก พร้อมให้ความรู้และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 250 คน โดยมีภาควิชาสาธารสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการจัดโครงการกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย
ข่าว/ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504131 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558