มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดต้อนรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 


                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดต้อนรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน HUSOC OPEN HOUSE 2020 ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อการแนะนำแนวทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การให้ความรู้และการบริการวิชาการของแต่ละภาควิชาหลักสูตรประกอบเข้าตามหมวดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษา โรงเรียน นักวิชาการ ครู นักเรียน รวมถึงผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดังกล่าว และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและจุดเด่นของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
                    ทั้งนี้ภายในงาน HUSOC OPEN HOUSE 2020 ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการวิชาการของแต่ละสาขาวิชา จำนวน 17 สาขาวิชา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำหรับครูและผู้สนใจทั่วไป การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนในยุค Digital Disruption และการแนะแนวการศึกษาในยุคหลัง Covid-19 ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 35 โรงเรียน มีนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,621 คน
ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักปะชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567418 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558