มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน มร.ชม. จัดทำแผนที่ 3 มิติ สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหมู่บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน มร.ชม. จัดทำแผนที่ 3 มิติ สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหมู่บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน (ศูนย์แผนที่ชุมชน) ได้สำรวจชุมชน และร่วมกันจัดทำแผนที่แบบ 3 มิติ ส่งมอบให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านกองแหะ โดยผู้อำนวยการศูนย์แผนที่ชุมชน ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ กล่าวว่า “อาจารย์และนักศึกษาสาขาภูมิสารสนเทศชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คนได้ร่วมกับชุมชนเพื่อจัดทำแบบจำลองแผนที่แบบ 3 มิติ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่แสดงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นปัจจุบันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านกองแหะและพิกัดขอบเขตของโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ในพื้นที่เกษตรวิชญา ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และทำการส่งมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน  ในหมู่บ้านกองแหะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดการเชิงพื้นที่ เช่น การจัดการด้านสาธารณูปโภค ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการด้านภัยพิบัติ เป็นต้น”


สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Database in GIS) ซึ่งบูรณาการเข้ากับโครงการ            การพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่หมู่บ้านกองแหะและชุมชนโดยรอบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับประโยชน์ที่ได้รับคือชุมชนได้รับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นักศึกษาและอาจารย์ได้จัดสร้างฐานข้อมูล GIS ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกทักษะการสำรวจภาคสนามให้กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ต่อไป


ภาพ – ข้อมูล: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน (ศูนย์แผนที่ชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง – เผยแพร่ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567455 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558