มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรม (คลินิกวิชาการ) ถ่ายทอดความรู้ Digital Transformation กับอุตสาหกรรมขายปลีก และเทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ

 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรม (คลินิกวิชาการ)  

ถ่ายทอดความรู้ Digital Transformation กับอุตสาหกรรมขายปลีก  และเทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ


อาจารย์ ดร. อุไร ไชยเสน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม (คลินิกวิชาการ) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา Digital Transformation เทคนิคการ Live ขายอย่างมืออาชีพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก  คุณพนิตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท X Agency Co,LTD. ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  Digital Transformation กับอุตสาหกรรมขายปลีก และเทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ  ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่ร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะและเทคนิคที่จำเป็นในการถ่ายทอดข้อมูล ศึกษาการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลและนำไปต่อยอดพัฒนาตนเองเพื่อปรับใช้ในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยมีนักศึกษาร่วมโครงการกว่า 300 คน

 ภาพ - ข้อมูล : งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง - เผยแพร่ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567459 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558