มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ ในการสัมมนา Filmis Alive

 

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม  เชิญชวนผู้สนใจเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ

ในการสัมมนา Filmis Alive 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  กำหนดจัดการสัมมนาในหัวขอ Film is Alive ในวันจันทรที่ 19 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค  เพื่อใหผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพจากกล้องฟิล์ม และพัฒนาทักษะในด้านการถ่ายภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิศาล น้ำค้าง ช่างภาพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่  ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  083 – 239 – 1019 


ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504166 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558