มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator

 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator 

อ.ดร.อุไร  ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  นำอาจารย์และนักศึกษาดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator by Photo  ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม “รู้จักเขารู้จักเรา” โดยมี นายพิพัฒน์  สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองแนะนำหลักสูตรต้นกล้าจอมทองแผนการเรียนวิศวะ-สถาปัตย์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 80 คน นอกจากนี้ ยังมีการบรรยาย หัวข้อ “Content Creator อาชีพใหม่ของคนรุ่นใหม่” โดย อ.ดร.อุไร ไชยเสน และกิจกรรมภาคปฏิบัติ “Photo Content การสร้างเนื้อหาผ่านรูปภาพ” โดย อ.กมลวรรธ สุจริต  อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ ในการนี้ อ.ชยภทร  พุ่มจันทร์  อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังได้แนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาควิชา ให้กับนักเรียน พร้อมกันนี้ ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง ได้นำนักศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

 
ข้อมูล: ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นายธนากร คันธสี นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567456 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558