มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เยือนถิ่นพวงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย

20 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

เยือนถิ่นพวงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย


อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม และอาจารย์ปริยาพร กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นำโดย อาจารย์ ดร.เทิน  สีนวน ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษากว่า 40 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมในระดับชั้นปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2563

 


ขอบคุณภาพจาก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : วัชราวรรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567450 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558